Để tạo điều kiện cho các địa phương xây dựng và thực hiện các chế độ chính sách đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp công lập, đặc biệt là thực hiện Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ Quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015; Thông tư số 29/2010/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐ,TB&XH ngày 15/11/2010 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49, ngày 5/7/2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách các trường đại học, cao đẳng công lập, trên địa bàn các tỉnh, vùng miền, gửi Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Danh sách các trường Đại học công lập
Danh sách các trường cao đẳng công lập

BẢNG TỔNG HỢP MỘT SỐ TRƯỜNG ĐH, CĐ
(Tính đến ngày 31 tháng 5 năm 2012)
Số tt
Vùng miền   Đại học     Cao đẳng  

  Tổng số Công lập NCL Tổng số Công lập NCL
Tổng 204 149 55 215 187 28
1 Miền Núi phía Bắc 13 12 1 42 41 1
2 Đồng bằng sông Hồng 89 68 21 59 50 9
3 Bắc Trung Bộ 17 15 2 14 13 1
4 Duyên hải Nam Trung Bộ 19 12 7 31 22 9
5 Tây Nguyên 3 2 1 9 9 0
6 Đồng Nam Bộ 50 32 18 34 26 8
7 Đồng bằng sông Cửu Long 13 8 5 26 26 0